شروع تست کوررنگی

تست کوررنگی

تست کوررنگی ایشی هارا


افرادی که توانایی خواندن اعداد به صورت انگلیسی را ندارند ، و یا کودکان زیر ۱۰ سال می توانند از گزینه بیشتر تست کوررنگی شکل های هندسی را انتخاب کنند